Privacybeleid

AVG: Opdrachtgever van de uitvaart verklaart met ondertekening van een zorgvuldig opgestelde opdrachtbevestiging ondubbelzinnig toestemming te verstrekken aan UitvaartZorgDiensten B.V. waaronder vallend: Van Der Helm uitvaartzorg en  Schols Uitvaarten (hierna te noemen: UZD), en in te stemmen met het feit dat UZD op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming de persoonsgegevens van ondergetekende verwerkt met het doel om uitvoering te geven aan de dienstverlening/overeenkomst. Ondergetekende is zich ervan bewust dat door het gebruik maken van de dienstverlening door UZD door ondergetekende ook bijzondere persoonsgegevens omtrent gezondheid, afkomst en/of levensovertuiging aan UZD kunnen worden verstrekt en dientengevolge worden verwerkt. Ondergetekende geeft door ondertekening van deze verklaring en door het gebruik maken van de dienstverlening van UZD tevens uitdrukkelijke toestemming aan UZD om ook bijzondere persoonsgegevens te verwerken met als doel de uitvoering van de dienstverlening door UZD indien deze bijzondere persoonsgegevens ook daadwerkelijk door ondergetekende op eigen initiatief aan UZD worden verstrekt. UZD benadrukt dat het verstrekken van bijzondere persoonsgegevens nimmer verplicht is. UZD houdt zich vanzelfsprekend aan alle wettelijke vereisten vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en doet er alles aan om vertrouwelijke persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen. De gegevens die wij van u ontvangen gebruiken wij voor het verzorgen van de gevraagde dienstverlening en producten. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken. Dit zijn partners die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast kunnen wij gegevens aan derde partijen verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In het Privacy Beleid van UZD, welke als bijlage aan onderhavige overeenkomst is gehecht, en dat te vinden is op de website, alsmede op eerste verzoek kosteloos wordt toegezonden, is meer informatie te vinden over de inhoud van het privacy beleid van UZD en de wijze waarop UZD met de verwerking van persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens omgaat. Hiermee informeert UZD ondergetekende nader omtrent de redenen en de omvang van de gegevensverwerking en de mogelijkheid om, indien gewenst, bezwaar te maken dan wel de toestemming in te trekken. Ondergetekende heeft te allen tijde het recht om diens persoonsgegevens kosteloos in te zien, op te vragen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ondergetekende kan diens toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens te allen tijde intrekken en kan zich hieromtrent wenden tot UZD via facturatie@vanderhelm-uitvaartzorg.nl, of telefonisch via telefoonnummer: 070-3202040. Op een dergelijk verzoek tot inzien, wijzigen of verwijderen van gegevens wordt uiterlijk binnen 4 weken gereageerd.